เครื่องบิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิฐิดา ผางนาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ สุริฝ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สะดวกสบาย /ต่อการเดินทาง