การพัฒนาชีวภัณฑ์แบคทีเรียเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจวรรณ พรมพิลา, ศิริญทิพย์ มหาภาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล แสงทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเสียในชุมชนมีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ยากและละลายน้ำได้น้อยคือ น้ำมันและไขมัน น้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน เช่น น้ำเสียจากโรงครัว หรือจากโรงอาหารเป็นน้ำเสียอินทรีย์ที่บำบัดได้ยาก เนื่องจากการย่อยสลายไขมันโดยธรรมชาติต้องใช้เวลานานมาก และแบคทีเรียที่ย่อยสลายสารเหล่านี้ได้มีปริมาณที่ไม่เพียงพอ การผลิตแบคทีเรียบริสุทธิ์เพื่อนำมาใช้มีข้อจำกัดเรื่องอายุการเก็บรักษาของแบคทีเรียบริสุทธิ์ค่อนข้างสั้น และมีกระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาแบคทีเรียบริสุทธิ์ที่ยุ่งยาก ผู้พัฒนาโครงงานจึงสนใจพัฒนาสูตรชีวผลิตภัณฑ์แบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายไขมันในน้ำเสียที่สามารถรักษายืดอายุการเก็บรักษาแบคทีเรียและศึกษาสูตรอาหารในการเพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มีปริมาณแบคทีเรียมากเพียงพอและสะดวกต่อการนำไปใช้ โดยได้ออกแบบขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 1) การเก็บตัวอย่างน้ำเสียและการเตรียมตัวอย่างน้ำเสียเพื่อการคัดแยกเชื้อแบคทีเรีย 2) การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสได้ 3) การตรวจสอบสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่คัดแยกได้ 4) การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยไขมันและน้ำมันโดยแบคทีเรียที่คัดแยกได้ 5) การทำเอนแคปซูเลทของแบคทีเรียแบบเม็ดบีตส์ 6) การพัฒนาสูตรอาหารเพิ่มปริมาณหัวเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ และ 7) การศึกษาอายุการเก็บรักษาของชีวภัณฑ์