การผลิตพลังงานจากแรงโน้มถ่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตวิชญ์ ติระพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัทรา ชูสาย, โสภา พิเชฐโสภณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้พลังงานถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับมนุษย์แต่การผลิตกระแสไฟฟ้านั้นมักมีผลเสียมากมายต่อสิ่งแวดล้อมและตัวเราเองอีกทั้งพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสีเขียวที่มีอยู่ในตอนนี้มักเต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมายซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์ของความต้องการการใช้พลังงานในปัจจุบันดังนั้นจึงมีการออกแบบการสร้างหรือจัดเก็บพลังงานในรูปแบบใหม่อย่างพลังงานจากแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นพลังงานที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวเราอีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาด ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณมากต่อการตกอย่างอิสระหนึ่งครั้ง สามารถตั้งใกล้กับเขตชุมชนได้รวมทั้งยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดเวลาอีกด้วยโดยวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อจำกัดในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเดิม ทดแทนการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเดิมและตอบสนองต่อความต้องการพลังงานเป็นจำนวนมากรวมทั้งเพื่อหารูปแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าในรูปแบบใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนการศึกษานั้นอาศัยโปรแกรม SketchUp ในการออกแบบและใช้ในการจำลองอีกทั้งยังใช้โปรแกรม ANSYS และโปรแกรม LabVIEW สำหรับทดสอบการทำงานของเครื่องจัดเก็บพลังงานผ่านตัวแปรต่าง ๆ ที่ตั้งไว้รวมทั้งยังใช้หลักการทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ในการคำนวณหากำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำหนักของวัตถุ รวมทั้งความเร็วของการเคลื่อนที่ไปจนถึงความเร็วชะลอตัวสำหรับโดยอาศัยหลักการขของวัตถุที่เคลื่อนที่ตกลงมาเป็นแนวดิ่ง จากการศึกษาการผลิตพลังงานจากแรงโน้มถ่วงนั้นทำให้ได้รูปแบบการผลิตกระแสฟ้าแบบใหม่อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดข้อจำกัดในการผลิตกระแสไฟฟ้ารูปแบบเดิมได้ ลดขนาดพื้นที่ในการติดตั้งลงและสามารนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนได้ เช่น การพึ่งพาพลังงานด้วยตนเองของชุมชนผ่านพลังงานทางเลือกอย่างพลังงานแรงโน้มถ่วงที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังสามารถตั้งใกล้กับเขตชุมชนรวมทั้งมีความคุ้มค่าในระยะยาว นอกจากนี้รัฐสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกลงอีกด้วย