การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของสเตียรอยด์สำหรับยาสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัซฟัร เจะอาแว, อันนีซา หะยีดามะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ นาเกลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยาแผนโบราณและยาสมุนไพรได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งการผลิตยาแผนโบราณของผู้ผลิตบางรายจึงอาจมีการปลอมปนสารเคมีหรือตัวยาแผนปัจจุบันบางอย่างเพื่อให้ยานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้บรรเทารักษาโรคภัยเจ็บไข้ให้หายอย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงความอันตราย ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับของสเตียรอยด์ในหลายอัตราส่วนโดยใช้ มอนอเมอร์ สารเชื่อมโยงพอลิเมอร์ ตัวทําละลาย และตัวเริ่มปฏิกิริยา จนได้พอลิเมอร์ที่พร้อมนำไปวิเคราะห์ต่อไป หลังจากนั้นนำไปวิเคราะห์รอยพิมพ์ของพอลิเมอร์และปริมาณสเตียรอยด์ด้วยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer และนำพอลิเมอร์ไปวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพด้วยเครื่อง Fourier Transform Infared Spectrophotometer(FTIR) เพื่อให้ได้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับที่สามารถจับกับสเตียรอยด์ที่ปนเปื้อนในยาสมุนไพร