การสังเคราะห์อนุภาคแมกนีไทต์ขนาดนาโนและการประยุกต์ใช้ในการกำจัดสีย้อมอะโซ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัสมัยณีย์ สามัญบุตร, โรสดียาน่า หมาดมานัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์, อุไรวรรณ ขุนจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์แมกนีไทต์ขนาดนาโนและการนำไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดสีย้อมอะโซ โดยจะศึกษาขนาดผลึกของแมกนีไทต์ด้วยวิธี X-ray diffraction (XRD) และ Scanning electron microscopy (SEM) ผลจากการศึกษาพบว่าอนุภาคของแมกนีไทต์มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตร จากนั้นนำอนุภาคแมกนีไทต์ขนาดนาโนเมตรไปทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมอะโซ โดยใช้สีย้อม Acid Red 73 ในสภาวะที่มีค่า pH ของสีย้อม ค่าความเข้มข้นของสีย้อม และระยะเวลาที่รอให้สีย้อมถูกดูดซับ ต่างกัน พบว่าอนุภาคแมกนีไทต์สามารถดูดซับสีย้อม Acid Red 73 ได้ดีที่สุดในค่า pH 8.0 ที่ค่าความเข้มข้น 10 mg/L และระยะเวลา 20 นาทีเป็นต้นไป ผลที่ได้จากการทดสอบทั้งหมดสามารถนำอนุภาคแมกนีไทต์ขนาดนาโนไปประยุกต์ใช้กับสารเคมีและสีย้อมชนิดอื่น ๆ เพื่อพัฒนาในระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมย้อมผ้าต่อไป