การสร้างแบบจำลองกําหนดการเชิงเส้น เพื่อหากําไรสูงสุดของการขายส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐกร กังวานธรรม, ชัยธวัช ธานีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภมิตร วิริยกุลโอภาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ส้มโอเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ ส้มโอสามารถส่งออกและทำรายได้เข้า ประเทศปีละหลายล้านบาท เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดี และสามารถส่งไปจำหน่ายยังที่ไกลๆได้ จากแนวโน้มที่ต่างประเทศมีความต้องการส้มโอมากขึ้น ทำให้เกษตรกรหันมาให้ความ สนใจปลูกส้มโอกันมาก พื้นที่่ปลูกส้มโอของประเทศจึงมากขึ้น โดยพื้นที่ปลูกส้มโอของไทยในปัจจุบันมี ประมาณ 85,628 ไร่ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีเพียง 76,502 ไร่ มากถึง 9,126 ไร่ และราคาของส้มโอเพิ่มขึ้นจาก 22.47 บาท/กิโลกรัม ในปี 2558 ไปราคา 32.56 บาท/กิโลกรัม ในปี 2562 ดังนั้นส้มโอจึงเป็นผลไม้ที่มีแนวโน้มในการส่งออกที่มากขึ้น ซึ่งในปี 2566 ประเทศไทยได้ส่งออกส้มโอไปอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตลาดต่างประเทศที่สำคัญของไทย ได้แก่ การส่งออกส้มโอไปฮ่องกง แคนนาดา และสิงคโปร์ คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขายส้มโอและเนื่องด้วยคณะผู้จัดทำเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงนึกถึงสวนชิณวงศ์ฟาร์มซึ่งเป็นสวนส้มโอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขอมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจในการลงทุนทำสวนส้มโอ และเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการปลูกส้มโอในจังหวัด นครศรีธรรมราชต่อไป