การสังเคราะห์กราฟีนจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรมัตถ์ ประแจ, กฤต กอเจริญรัตน์, ธนัชชา รัตนอาภากรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีวิธีการสังเคราะห์กราฟีนที่รู้จักกันทั่วไป ได้แก่ 1. การผลิตกราฟีนโดย Chemical Vapor Deposition หรือ CVD 2. การผลิตกราฟีนโดยกระบวนการทางเคมี ซึ่งทั้งสองวิธีมีต้นทุนการผลิตสูง ทางผู้ทำวิจัยจึงสนใจการสังเคราะห์กราฟีนจาก oil ซึ่งจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า โดยศึกษาว่า oil ชนิดใดที่สามารถนำมาสังเคราะห์กราฟีนได้ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ Saturated oilและ Unsaturated oil อย่างละ 3 ชนิด