ก้อนบำบัดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณปภัช วงศธรนิชฌาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มลทิรา จีนามูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มคนที่ประสบปัญหาน้ำเน่าสียและหันมาใช้ EM Ball เพื่อบำบัดน้ำเสีย แต่การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM Ball ไม่ใช่การบำบัดน้ำเสียในระยะยาว ผู้จัดทำจึงได้คิดค้น ก้อนบำบัดน้ำเสีย ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนขาว ดอกธูปฤาษี และเปลือกหอยแครงบดละเอียด ในการทำ bomb บำบัดน้ำเสีย 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียระหว่าง EM Ball และ Bomb บำบัดน้ำเสีย และก้อนบำบัดน้ำเสียทำมาจาก ปูนขาว ดอกธูปฤาษีและเปลือกหอยแครงบดละเอียด ในอัตราส่วนแตกต่างกันดังนี้ 100:100:100 กรัม, 100:200:100 กรัม, 100:100:200 กรัม และ 200:100:200 กรัม หลังจากนั้นจะตรวจหา ค่า OD, ปริมาณน้ำมันในน้ำเสีย และสีของน้ำเสีย และนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำระหว่าง ก้อนบำบัดน้ำเสีย และ EM Ball