เครื่องจำลองการกัดเซาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนศาสตร์ ปรารถนา, อติวิชญ์ เพ็งสอน, กฤษฎางค์ เฉิดจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อฝนตกอย่างหนักคุณอาจสังเกตเห็นว่ามีน้ำโคลนจำนวนมากถูกพัดพาไป น้ำเคลื่อนย้ายอนุภาคดิน กระบวนการกำจัดอนุภาคของดินโดยการเคลื่อนที่ของน้ำและสารอื่นๆ เช่น ลมเรียกว่าการพังทลายของดิน ปริมาณอนุภาคดินที่ถูกน้ำกัดเซาะขึ้นอยู่กับชนิดของดิน ทรายกัดเซาะได้ง่ายที่สุดโดยฝนที่ตกลงมาตามด้วยดินร่วนและดินเหนียว ทรายกัดเซาะได้ง่ายเพราะอนุภาคของมันหลวม ดินร่วนและดินเหนียวติดกันเมื่อเปียก น้ำที่เคลื่อนตัวจะฝากวัสดุที่บรรทุกตามริมตลิ่งหรือเมื่อเข้าสู่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณของวัสดุที่นำออกไปจะเพิ่มขึ้นเมื่อการไหลของน้ำเร็วขึ้น เมื่อการไหลของน้ำเร็วมากแน่นอนว่าน้ำมีความสามารถมากขึ้นในการขนวัสดุออกไป ปริมาณหรือปริมาณของการเคลื่อนที่ยังส่งผลต่อปริมาณของวัสดุที่น้ำพัดพาไป การพังทลายของดินสามารถทำลายล้างได้มากและเราต้องหาวิธีการป้องกันให้ได้

ตัวอย่างมาจากศึกษาโครงการแบบจําลองพลวัตการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหว ต่อการเกิดดินถลมสำหรับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม โดยจัดทําโครงการพัฒนาระบบแบบจําลองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยพื้นที่ ภาคใต้และภาคเหนือ ให้สามารถแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มในระดับตําบลและอําเภอที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศให้แกเครือข่ายและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการขยายพื้นที่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยจากโครงการ

จากการทดลองของเครื่องแบบจำลองของดินถล่มเราได้นำเอาเครื่องจำลองการกัดเซาะทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการพังทลายของหน้าดินซึ่งคลายกับการที่ดินถล่ม