อุปกรณ์ทำแผนที่ทางอากาศโดยใช้โดรนร่วมกับGPS Module

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรางกูร สิงห์คำ, นภทีป์ ขาวสะอาด, ปิยชญานินท์ โทนะพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำแผนที่ทางอากาศโดยใช้โดรนร่วมกับGPS Module ให้เกิดความละเอียดและแม่นยำ สามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้งานได้จริง ดังนั้นโครงงานนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิในการทำงานร่วมกันระหว่างโดรนและGPS Module ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งานได้จริง