เกม Cambrian 2D

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนเขา มั่งมี, ธายุกร ดั่งเกษี, แสนปิติ วงค์ละคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เล่นได้รู้จักองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจในยุคแคมเบรียน

ที่เป็นยุคแรกของมหายุคพาลีโอโซอิกผ่านทาง เกม Cambrian 2D เพื่อสามารถให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลิน

และทําให้ผู้เล่นได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตยุคดึกดําบรรพ์ในโลกที่สมมุติขึ้นมา การพัฒนาเกม Cambrian 2D

ดําเนินการวิเคราะห์และออกแบบเกมโดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกค้นพบในปัจจุบันเป็นต้นแบบ

โดยใช้โปรแกรม Unity 2D ในการออกแบบตัวละคร แผน ที่ เมือง ภูมิประเทศขึ้น โดยโปรแกรม Unity

2D,เว็บไซต์Piskel ใช้ภาษา JavaScript ที่เป็นคําสั่งในโปรแกรม กําหนดมาให้ จากการพัฒนาเกม

Cambrian 2D พบว่า เกมนี้เหมาะสําหรับผู้เล่นกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยกลางคนที่มีความ สนใจทางด้านสิ่งมีชีวิต

ยุคดึกดําบรรพ์และชอบเล่นเกม โดยผู้เล่นได้เพลิดเพลินพร้อมกับการฝึกทักษะบริหารเวลาในตัวระบบเกม

ไปพร้อมกัน และทําให้ผู้เล่นได้รู้จักการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย การ

สํารวจโลกภายในเกมและหาข้อมูลภายในเกมไปพร้อมกัน