คณิตศาสตร์ปรับขนาดกล่องพัสดุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตติมา สุวรรณพงศ์, สุรางคนา โบศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นันตริตา สุวรรณวงศ์, จตุพล วรินทรเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประยุกต์เรื่องคณิตศาสตร์ปรับขนาดกล่องพัสดุนี้

จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาด้านกว้าง ด้านยาว ด้านสูงของกล่อง และความกว้าง ความสูงของฝากล่อง

กล่องพัสดุขนาดมาตรฐาน โดยใช้ขนาดตั้งแต่ขนาด 00 ถึงขนาด I โดยการตัดกล่องแต่ละขนาด จากนั้นนำมาคำนวณหาปริมาตร

และ ใช้อนุพันธ์ในการหาค่าสูงสุดสัมพันธ์และค่าต่ำสุดสัมพันธ์ ซึ่งมีการใช้ลำดับเรขาคณิตกำหนดให้ r=1/2 ในการตัดด้านกว้างและด้านยาวของกล่องร่วมด้วย

ผลจากการศึกษาโครงงานนี้ เราสามารถนําสมการที่ได้ไปหาขนาดกล่องพัสดุที่เหมาะในการใช้ใส่สิ่งของ หรือในกรณีปัญหาสิ่งของมีความยาวมากกว่าขนาดกล่อง เราสามารถนําปริมาตร ความกว้าง และความยาวของกล่องที่ได้ไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกใช้กล่องพัสดุเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยําในเลือกใช้ซึ่งเป็นการลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติในการใช้กล่องที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นอีกด้วย