ความหลากหลายทางพันธุกรรมและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสำคัญจากใบจามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.) ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญภัส ไตรวิทยากร, ฐาน มีลาภอุดมชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล, ภูชิต โนนจุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นจามจุรี เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ตระกูลถั่ว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Samanea saman (Jacq.) Merr. ชื่อสามัญสากลว่า Rain Tree, East Indian Walnut หรือ Monkey Pod เป็นพืชประจำถิ่นของแถบตอนเหนือของอเมริกาใต้ เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีกิ่งก้านสาขามาก มีใบขนาดเล็ก ดอกสีชมพูมีผลเป็นฝัก แบนเมื่อแก่ก็จะไม่แตก ฝักแก่จะมีสีน้ำตาลดํา ในประเทศไทย ต้นจามจุรีถูกนำเข้ามาปลูกครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อประมาณปี 2443 ปัจจุบันมีปลูกกระจายทั่วประเทศ

จามจุรี เป็นไม้ที่ได้รับความสนใจและศึกษากันในหลายต่างประเทศ ซึ่งมีการศึกษาวิจัยทั้งด้านการอนุรักษ์ และการนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านชีวภาพหรือชีวมวล และองค์ประกอบทางเคมีของจามจุรี รวมถึงการศึกษาคุณสมบัติด้านเป็นยาสมุนไพรของจามจุรีนอกจากนี้แล้ว ต้นจามจุรียังเป็นต้นไม้ประจำสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ทำการอนุรักษ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลเกี่ยวกับต้นจามจุรีในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ของประชากรจามจุรีในพื้นที่นั้น ยังไม่เคยมีรายงานไว้ หรือมีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งจำนวนประชากรของต้นจามจุรีดั่งเดิมในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมีจำนวนลดลงอย่างมาก จึงเป็นที่มาของแนวคิดการศึกษาวิจัยโครงการนี้ โดยจะทำการสำรวจต้นจามจุรีภายในมหาวิทยาลัย ศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของต้นจามจุรีในมหาวิทยาลัย รวมถึงศึกษาทดสอบฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสารสำคัญที่สกัดจากใบจามจุรี โดยผลการศึกษาที่ได้จากโครงการนั้น จะเป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการวางแผนการอนุรักษ์ต้นจามจุรีและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากต้นจามจุรีในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป