วัสดุเคลือบผิวจากไคโตซานและผงหมึกสกัดเพื่อกำจัดวัชพืชอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธิภา เสรีภาพ, นันท์นภัส รัตนศิริวิไล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุจิกา งามสอาด, กมลวรรณ ภาคาผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน มีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในการทำการเกษตรอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสารเคมีมีความสามารถในการออกฤทธิ์กำจัดวัชพืชได้อย่างรวดเร็ว แต่สารเคมีเหล่านี้อาจสะสมในพืชและสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคได้ ดังนั้น โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุเคลือบผิวเพื่อใช้เป็นสารกำจัดวัชพืชจากไคโตซานและผงหมึกสกัดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ ไคโตซานเป็นโพลิเมอร์ชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอย กระดองปู เปลือกกุ้ง และแกนปลาหมึกที่มีมากในประเทศไทย จึงสามารถนำมาพัฒนาร่วมกับผงหมึกสกัดเพื่อใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดวัชพืชที่ใช้ในปัจจุบัน โดยสารกำจัดวัชพืชที่พัฒนาขึ้นมานี้จะมีคุณสมบัติในการขัดขวางการดูดกลืนแสงของคลอโรฟิลล์ เคลือบปิดปากใบของวัชพืช และยับยั้งการแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณปากใบ เมื่อนำไปทดลองฉีดวัชพืชจะทำให้วัชพืชไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เนื่องจากใบพืชไม่สามารถดูดกลืนแสงได้เป็นปกติ รวมทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่สามารถผ่านปากใบเข้าไปในเซลล์พืชได้ นอกจากนี้ ยังมีการทดลองผสมสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในความเข้มข้นที่เหมาะสมเพื่อเร่งการตายของวัชพืช และทดลองเปรียบเทียบความสามารถในการกำจัดวัชพืชของวัสดุเคลือบผิวสูตรต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ได้สารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค