สมบัติทางกายภาพของเส้นใยกาบไผ่ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำไส้หมอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิชา วงศ์แข, พิชามญชุ์ จันทร์แก้ว, ชฎาพร บุญแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ, อนันตศักดิ์ เหมเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์ไส้หมอนจากเส้นใยกาบไผ่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการทำเส้นใยกาบไผ่และประสิทธิภาพของไส้หมอน โดยนำกาบไผ่ไปแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นเวลา 10 วัน ล้างด้วยน้ำให้สะอาด แล้วนำไปตากให้แห้งเป็นเวลา 3 วัน จากนั้นนำเส้นใยที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพโดย วัดค่าสี น้ำหนัก ความยาว แรงตึงขาดและความคืนตัวของเส้นใย