แรปจากผงบุกป้องกันการเกิดเชื้อรา Colletotrichum spp. ในผลไม้ด้วยสารสกัดหยาบจากใบพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งธิดา จอมใจ, สุวิภา โหตะรัตน์, ณัฐนรี ศรีสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำแรปจากผงบุกที่ผสมสารสกัดหยาบจากใบพลู และเพื่อศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum spp. ด้วยสารสกัดหยาบจากใบพลู โดยทดลองจากเชื้อรา Colletotrichum spp. กระบวนการแรกคือ การเตรียมสารสกัดหยาบจากใบพลู ต่อไปคือ การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใบพลูต่อการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum spp. โดยวิธี Paper disc diffusion การผลิตแผ่นฟิล์ม การทดสอบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อราของฟิล์มบุกผสมสารสกัดหยาบใบพลู ด้วยวิธี disc diffusion method และสุดท้ายคือ การทดสอบสมบัติเชิงกลของฟิล์มบุก จากนั้นนำฟิล์มบุกผสมสารสกัดใบพลูที่ได้ไปใช้กับผลไม้ โดยที่จะเก็บผลไม้ไว้ที่อุณหภูมิ 13 ํC (ในตู้เย็น)และที่อุณหภูมิ 25 ํC (อุณหภูมิห้อง)บรรจุกล่องกระดาษลูกฟูก เป็นเวลา 30 วัน ทำการตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ระหว่างการเก็บรักษา โดยวัดการสูญเสียน้ำหนัก ความแน่นเนื้อ การเปลี่ยนแปลงสีผิวของเปลือก การเกิดโรค และความรุนแรงของโรค แล้วนำมาบันทึกผล,วิเคราะห์ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง