ทุ่นลอยสารพัดอย่าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศพนธ์ รักษ์ศรีทอง, ชัชวาลย์ บุญจงเจริญ, อติชาต อุปการสังข์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเทพ หนูเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

: ทุ่นลอยอัจฉริยะประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลทางทะเลแล้วน าไปประมวลผลเป็นการท านายสภาพอากาศ ณ จุดที่

ได้ท าการปล่อยทุ่น โดยข้อมูลเหล่านี้จะส่งไปที่แอพพลิเคชันซึ่งอยู่ในโทรศัพท์ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อพิจารณาสภาพอากาศใน

การออกเดินทางทางน้ าและเตือนภัยเมื่อมีคลื่นสูง โดยกลุ่มตัวอย่างในที่นี้ ได้แก่ ชาวประมง รวมไปถึงนักวิจัยที่ต้องการข้อมูล

ทางทะเล โดยทุ่นลอยอัฉริยะเมื่อน าไปทดลองพบว่า 1.ADXL345 ความสูงของคลื่นที่วัดได้เปลี่ยนไป ค่าที่เเสดงบนเซนเซอร์ก็

จะเปลี่ยนไปด้วย โดยมีค่าความผิดพลาดที่ท าให้ค่าที่ได้ไม่ตรงกับความจริง อันเนื่องจากการผ่านสูตรค านวณ 2.Bmp085 จะมี

ค่าที่เเสดงออกเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศภายนอกโดยสามารถวัดออกมาได้เป็นค่าอุณหภูมิ3.Rain sensor จะมีค่าที่

เปลี่ยนไปตามปริมาณของน้ าฝนที่ตก ซึ่งหากน้ าฝนหรือหยดน้ ามีปริมาณน้อยมากๆค่าก็จะออกมาเป็น0 4.HDC1080 จะมีค่า

เปลี่ยนไปตามความชื้นในอากาศ ซึ่งมีค่าสูงกว่าบริเวณบนบกซึ่งจัดเป็นค่าความผิดพลาดจากการทดลองในทะเลดังนั้นทาง

คณะผู้จัดท าจึงจัดว่าความชื้นที่วัดได้นั้นเป็นค่าจากในทะเลนอกจากนี้ทางำวกเรายังมีการนำระบบimage processing เเละระบบ machine learning มาใช้ในการประมวลผลเมฆบนท้องฟ้าว่ามีชนิดใดบ้างเเละนำมาประมวลผลว่าสภาพอากาศณขณะนั้นเป็นอย่างไรเเละมีเเนวโน้มจะเกิดสภาพอากาศอย่างไรในอนาคตข้างหน้าโดยทำการประมวลผลร่วมกับเซนเซอร์โดยจากการทดลองก็พบว่าเมื่อนำระบบ image processing เเละ machine learning มาใช้งานทำให้ผลลัพท์มีความเเม่นยำสูงขึ้นเเละสามารถคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าได้เเม่นยำขึ้นด้วยเช่นกัน