การศึกษาการตอบสนองต่อความเครียดของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัสนัย สูตรอุดม, ลักษิกา อินทรโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์