การศึกษาพฤติกรรมของเพลี้ยแป้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดการเข้าทำลายสวนมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สหพัฒน์ สิริจิราพัฒน์, นันธ์ณัฏฐ์ สงวนปรางค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยการปลูกมะม่วงเป็นทีนิยม ไม่ว่าจะเป็นเพือสร้างรายได้หรือเอาไว้รับประทานในครัวเรือน นอกจากการนำมารับประทานเฉยๆ แล้ว มะม่วงยังสามารถทำประโยชนอื่น ๆ ได้อีกหลากหลาย ทั้งการนำมา ประกอบอาหาร ๆ ทำไวน์มะม่วง บกรุงดูแลรักษาตา และอื่น ๆ ปัจจุบันการปลูกไม่ได้ราบรื่น เนื่องจากมีเพลี้ยแป้งเข้ามาก่อกวนโดยดูดนํ้าหวานจากดอก/ผล ทำให้คุณภาพลดลง และไม่น่ากินอีกด้วย ทางคณะผู้จัดทำจึงนำสารสกัดจากสะเดา บอระเพ็ด และเชื้อราบิวเวอร์เรี่ย มาแก้ไขปัญหานี้