พลาสติกชีวภาพจากเกล็ดปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญ์ เยี่ยงพฤกษาวัลย์, นรีทิพย์ หมัดเห, โซเฟียน เจะแล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำเกล็ดปลามาทำเป็นพลาสติกโดยขั้นตอนแรกศึกษาสารละลายที่มีค่าเป็นกรด กลาง เบส ว่าสารละลายชนิดใดให้ผลดีที่สุด จากการทดลองพบว่ากรดไฮโดรคลอริกสามารถทำให้เกล็ดปลายุ่ยได้มากที่สุด ขั้นต่อไปศึกษาอัตราส่วนของความเข็มข้นของกรดว่าอัตราส่วนใดสามารถทำให้เกล็ดปลายุ่ยได้ดีที่สุดและสรุปได้ว่าความเข้มข้น 6 โมลสามารถทำให้เกล็ดปลายุ่ยได้ดีที่สุด หลังจากนั้นนำเกล็ดปลาที่ได้ไปผสมกับกลีเซอรีนและแป้งเพื่อนำไปขึ้นรูปและทำเป็นพลาสติก โดยอัตราส่วนระหว่างเกล็ดปลาและกรดไฮโดรคลอริกที่ 1:2 และอัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังกับกลีเซอรีนที่ 1:1