แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นมัสการ อนันต์, พิมพ์พัชรี โยธาจันทร์, ธิติวุฒิ บุญไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกภพ รงคสิริวัฒนกุล, ธมนพัชร์ นิธิกิจโภคินกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยพืชจากใบสับปะรด ลำต้นผักตบชวา และกาบกล้วย เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณเส้นใยที่ได้จากส่วนต่าง ๆ พืชบางชนิด ได้แก่ ใบสับปะรด ลำต้นผักตบชวา และกาบกล้วย สกัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ฟอกสีด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ อบแห้งและชั่งน้ำหนักแล้วนำมาคำนวณหาปริมาณเส้นใย พบว่าปริมาณเส้นใยของใบสับปะรดมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาเป็นผักตบชวาและ กาบกล้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 2.42 และ 1.21 กรัม ตามลำดับ ศึกษาประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นของแผ่นกรองที่ทำจากเส้นใยที่ได้จากใบสับปะรดเปรียบเทียบกับแผ่นกรองตามท้องตลาดขึ้นรูปกรองที่เส้นใยใบสับปะรดด้วยแม่พิมพ์ขนาด 20 x 30 เซนติเมตรตากแดดเป็นเวลา 1 วันแล้วทดลองกับเครื่องกรองอากาศขนาดตัวเครื่อง 36 x 19 เซนติเมตร มีค่าฝุ่นบรรจุอยู่ที่ 700 (µg/m3) พบว่าแผ่นกรองตามท้องตลาดสามารถกรองอากาศได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นแผ่นกรองเส้นใยใบสับปะรดโดยมีค่าฝุ่นลดลงเฉลี่ย 675.33 และ 647 (µg/m3) ตามลำดับคิดเป็นร้อยละ 96.48 และ 92.43 ตามลำดับ ศึกษาเปรียบเทียบลายของแผ่นกรองที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น ขึ้นรูปกรองที่เส้นใยใบสับปะรดด้วยแม่พิมพ์ขนาด 20 x 30 เซนติเมตร น้ำแม่พิมพ์ลายกดลงในแม่พิมพ์นำไปตากแดดเป็นเวลา 1 วัน ทั้งหลายสี่เหลี่ยมและลายหกเหลี่ยม แล้วจึงทดลองกับเครื่องกรองอากาศมีค่าฝุ่นบรรจุอยู่ที่ 700 (µg/m3) พบว่าแผ่นกรองลายหกเหลี่ยมสามารถกรองอากาศได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นแผ่นกรองลายสี่เหลี่ยม โดยมีค่าฝุ่นลดลงเฉลี่ย 684.33 และ 624.67 (µg/m3) ตามลำดับคิดเป็นร้อยละ 97.76 และ 89.24 ตามลำดับ