ผลต่างของจำนวนที่มีเลขโดดชุดเดียวกันในฐานที่ n จะหารด้วย n-1 ลงตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิฟฟาน เกปัน, พิทักษ์พล กล่อมพล, ชินวัฒน์ จันทร์เกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักณ์ษมัน ซียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ผู้จัดทำได้ศึกษาเเละพิสูจน์ว่าผลต่างของจำนวนในฐานที่ n ที่มีเลขโดดในชุดเดียวกันจะหารด้วย n-1 ลงตัว โดยการพิสูจน์เเบบอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์