เรือเก็บขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชาวิชญ์ อ่วมบุญ, จิระกาญจน์ ชาคริตยานนท์, ณัฐพล ขาวเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภิญญา อินทร์เกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการทำโครงการเก็บขยะเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำต่างๆโดยการใช้เรือเก็บขยะบังคับให้เก็บขยะในจุดต่างๆ