ผลของสารสกัดฮอร์โมนจากไข่ที่มีผลต่อการงอกของข้าวสังข์หยดพัทลุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัญญานุช ขุนนุ้ย, ปณิตา หยงสตาร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ ตุลยกุล, ขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ

ในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมใส่ใจสุขภาพของตนเองทั้งด้านร่างกาย สุขภาพจิต และอีกหลายๆด้านที่ทำให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี อาหารก็เป็นส่วนหนึ่ง ถ้าหากพูดถึงอาหารหลักของคนไทย ก็คงหนีไม่พ้นข้าว ข้าวที่มีประโยชน์นั้นมีมากมายหลายชนิด ข้าวสังข์หยดก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่กระบวนการเพาะหรือปลูกส่วนใหญ่จะนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ อีกทั้งยังเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นโครงงานนี้ขึ้น เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของฮอร์โมนจากไข่ต่างชนิดกัน ได้แก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา นำมาหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน จากนั้นนำน้ำหมักชีวภาพที่ได้ไปเพาะกล้า แล้วสังเกตดูอัตราการเจริญเติบโต ดัชนีการงอก และความสูงเฉลี่ยของเมล็ดข้าวสังข์หยดภายใน 7 วัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของฮอร์โมนจากไข่ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกระทา ต่อการงอกของเมล็ดข้าวสังข์หยด

2.เพื่อลดปุ๋ยเคมีในการเกษตร

3.เพื่อใช้สิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตร

สมมติฐาน

1.ผลของฮอร์โมนจากไข่เป็ดมีผลต่อการงอกของเมล็ดข้างสังข์หยดมากที่สุด ถัดมาคือ ไข่นกกระทา ไข่ไก่ ตามลำดับ

ตัวแปรต้น ชนิดของไข่

ตัวแปรตาม อัตราการงอกของเมล็ดข้าวสังข์หยด

ตัวแปรควบคุม อุณหภูมิ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพจากไข่ ปริมาณดินที่เพาะ น้ำ

วัสดุอุปกรณ์

ไข่ไก่

ไข่เป็ด

ไข่นกกระทา

นมเปรี้ยว

กะปิ

ผงชูรส

เครื่องดื่มชูกำลัง

เมล็ดข้าวสังข์หยด

ถาดเพาะกล้า

ดิน

น้ำ

วิธีการดำเนินงาน

1.การผลิตฮอร์โมนไข่ โดยนำไข่แต่ละชนิดไปหมักด้วยจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว คือ จุลินทรีย์สเตรปโต-ค็อกคัสเทอร์โมฟิลัส เป็นเวลา 1 สัปดาห์

2.เมื่อครบ 1 สัปดาห์ ก็นำฮอร์โมนไข่แต่ละชนิดมาหมักต่อ โดยผสม กะปิ ผงชูรส และเครื่องดื่มชูกำลังลงไป แล้วหมักต่ออีก 1 สัปดาห์

3.เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการเพาะ

4.จากนั้นผสมน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากฮอร์โมนไข่กับน้ำ โดยใช้ น้ำหมักชีวภาพตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

5.เพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดลงในถาดเพาะที่มีดิน

6.จากนั้นฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากฮอร์โมนไข่ในทั่วถาดเพาะเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นสังเกตและวัดการเจริญของลำต้น การงอกของรากแล้วบันทึกผล