ผลของสารสกัดใบชุมเห็ดเทศในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes และ Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คมชาญ ตันเวชกูล, ญาณิศา พรหมราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย ศรีไทย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่องผลของสารสกัดใบชุมเห็ดเทศในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes และ Staphylococcus aureus มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากใบชุมเห็ดเทศ ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes และ Staphylococcus aureus โดยดำเนินการทดลองสกัดสารจากใบชุมเห็ดเทศ แล้วนำสารสกัดที่ได้ไปเจือจางด้วยสารละลาย DMSO ให้มีระดับความเข้มข้นเป็น 100mg/ml ,50 mg/ml และ 25 mg/ml ตามลำดับ แล้วนำมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes และ Staphylococcus aureus ด้วยวิธี Paper disc diffusion จากนั้นวัดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสที่เกิดขึ้น แล้วบันทึกผลการทดลอง