ประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาริชาติ ศิลาโคกกรวด, ชลธิชา ภูผิว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย คชเรนทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองคง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยของผักตบชวา เพื่อทดสอบแรงที่กระทำ ความชื้น การส่องผ่านความร้อน ระยะเวลาในการลุกลามไฟ และระยะเวลาในการย่อยสลายของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยของผักตบชวา ซึ่งจากการขึ้นรูปโดยใช้ตัวประสานที่แตกต่างทั้งหมด 6 ชิ้นงานเปรียบเทียบฉนวนกันความร้อนตามท้องตลาดอีก 1 ชิ้นงานมีผลการทดลองดังนี้

การทดสอบการรับน้ำหนัก การทดสอบความชื้น การทดสอบการส่งผ่านความร้อนของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยผักตบชวาพบว่า ฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยผักตบชวาชนิด D (เส้นใยผักตบชวา 100 กรัม ต่อ กาวยางพารา 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร) มีประสิทธิภาพดีที่สุด เพราะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 4 กิโลกรัม หรือ 40 นิวตัน มีเปอร์เซ็นต์ความชื้น 20 เปอร์เซ็นต์ มีการส่องผ่านความร้อน 28 องศาเซลเซียส และใช้ระยะเวลาในการลุกลามไฟถึง 468 วินาที และเมื่อทดสอบวัดระยะเวลาการย่อยสลายของแผ่นฝ้าเอนกประสงค์พบว่าฉนวนกันความร้อนชนิด A มีระยะเวลาในการย่อยสลายเร็วที่สุด ใช้เวลาในการย่อยสลายเพียง 28 วัน