มหาสงครามเซต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นีรพรรณ สีสด, ปานระพี วงค์ก่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่นำเกมเป็นที่นิยมมาประยุกต์ใช้กับการเรียนเพื่อให้เกิดความสนุกและได้เรียนรู้ไปในตัว