แผ่นดูดซับเสียงจากกาบกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา ศรีทน, มนัสวรรณ พันศรีเลา, อัจฉริยาพร แสงสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์, ศุภชัย ดวงคำน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแผ่นดูดซับเสียงจากกาบกล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่นและมีน้ำแป้งมันสำปะหลังเป็นตัวประสานในอัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังและน้ำ 20 : 80 โดยคุณสมบัติของเส้นใยกาบกล้วยที่สกัดมาจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 25% เป็นเวลา 10 ชั่วโมง จากนั้นนำกาบกล้วยมาปั่นให้ละเอียดแล้วนำเส้นใยกาบกล้วยมาผสมกับน้ำแป้งมันสำปะหลังในอัตราส่วนเท่ากับ 60 : 40 แล้วนำไปอัดขึ้นรูปภายใต้อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 500 Psi เป็นระยะเวลา 10-15 นาที ให้ได้แผ่นที่มีลักษณะฟันปลาขนาด 30x30 ตารางเซนติเมตร และหนา 1.5 เซนติเมตร ซึ่งขนาดของชิ้นงานจะแปรผันตรงกับการดูดซับและวัดความถี่ 100 200 400 800 1600 3200 6400 และ 12800 Hz ตามลำดับ เพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งถ้าค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0 เสียงทั้งหมดจะสะท้อนกลับและถ้าค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 1 เสียงทั้งหมดจะถูกดูดซึมไว้ เพื่อหาค่าความดังที่เหมาะสมกับความถี่นั้นแล้วบันทึกผลจากนั้นทำการทดลองซ้ำ 5 ครั้งต่อหนึ่งความถี่ เพื่อหาค่าเฉลี่ยจากการทดลองที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงมากที่สุด แล้วจึงสามารถนำไปใช้ในห้องซ้อมดนตรีได้