แผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยกาบกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาภรณ์ บรรเทา, ณัฐริกา วิจิตรปัญญา, อภิญญา มังสังคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สงกรานต์ บุตตะวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์