แผ่นดูดซับน้ำมันโดยใช้ขี้เลื่อยไม้สักผสมแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิดาภา พันธศรี, สมิตา กลิ่นศรีสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล, มินตรา สุขสำราญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้จะศึกษาประสิทธิภาพ ขี้เลื่อยจากไม้สักและแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสในการดูดซับน้ำมันพืช น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสม