การศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้ไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลงในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนากรณ์ เศรฐศิริพงษ์, มนัญชยา ฮามพิทักษ์, ธนพร มณีมาตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้ไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลงในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาวัฏจักรและการดำรงชีวิตของหนอนกระทู้ผัก 2)ศึกษาการกำจัดหนอนกระทู้ผักด้วยไส้เดือนฝอย 3)ศึกษาสารจับใบชีวภาพที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ร่วมกับไส้เดือนฝอย 4)ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยกับสารจับใบที่เหมาะสมที่สุดในการกำจัดหนอนกระทู้ผัก

มีกระบวนการศึกษาดังนี้คือ1)ศึกษาประสิทธิของไส้เดือนฝอยจากอัตราการตายของหนอนกระทู้ผักตามช่วงวัยในห้องปฏิบัติการ 2)ศึกษาประสิทธิภาพของสารจับใบชีวภาพที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ร่วมกับไส้เดือนฝอยในการกำจัดหนอนกระทู้ผัก 3)ศึกษาความแตกต่างของประสิทธิภาพในการฉีดพ่นไส้เดือนฝอยใส่หนอนกระทู้หอมแบบฉีดทางตรงตรงและฉีดทางอ้อมในห้องปฏิบัติการ 4)ศึกษาความเข้มข้นของปริมาณไส้เดือนฝอยที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการเข้าทำลายหนอนกระทู้ผักในห้องปฏิบัติการ 5)ศึกษาพฤติกรรมของหนอนกระทู้ผักในแปลงปลูกผักชีวภาพ 6)ศึกษาช่วงเวลาในการฉีดพ่นไส้เดือนฝอยแต่ละรอบในแปลงปลูกผักชีวภาพ 7)ศึกษาระยะห่างของช่วงเวลาการฉีดพ่นไส้เดือนฝอยในแปลงปลูกผักชีวภาพ 8)ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยกับสารจับใบที่เหมาะสมที่สุดในการกำจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงปลูกผักชีวภาพ