การศึกษาคุณสมบัติการดูดซับน้ำของลำต้นพืชในท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับน้ำในดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญชัย อินทะปัตถา, ธนบดี สุริยะฉาย, ภาณุพงศ์ เทียมกัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาคุณสมบัติการดูดซับน้ำของลำต้นพืชในท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับน้ำในดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความหลากหลาย โครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชนิดต่างๆในท้องถิ่นเพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาเป็นวัสดุดูดซับน้ำในดิน 2)ศึกษาพัฒนาและเปรียบเทียบคุณสมบัติการดูดซับน้ำและปลดปล่อยธาตุอาหารของวัสดุดูดซับน้ำในดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น 3)ศึกษาอัตราส่วนของวัสดุดูดซับน้ำในดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นต่อดินที่เหมาะสมการใช้เพาะปลูกพืช 4)ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับน้ำที่พัฒนาขึ้นกับการปลูกพืชแบบดั้งเดิม 5)ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานวัสดุดูดซับน้ำที่พัฒนาขึ้น

มีกระบวนศึกษาดังนี้คือ 1)การศึกษาความหลากหลาย โครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชนิดต่างๆในท้องถิ่น 2)การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติการดูดซับน้ำและปลดปล่อยธาตุอาหารของวัสดุดูดซับน้ำในดินจากึวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น 3)การศึกษาอัตราส่วนของวัสดุดูดซับน้ำในดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นต่อดินที่เหมาะสมการใช้เพาะปลูกพืช 4) การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับน้ำที่พัฒนาขึ้นกับการปลูกพืชแบบดั้งเดิม 5)ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานวัสดุดูดซับน้ำที่พัฒนาขึ้น