ฟิล์มเซลลูโลสยืดอายุการเก็บรักษาและส่งเสริมความต้านทานโรค หลังเก็บเกี่ยวของกล้วยหอมทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มธุรดา ปิ่นวิเศษ, ปราณปรียา รอดแก้ว, ปริยากร ถนอมศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพร บัวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ฟิล์มเซลลูโลสยืดอายุการเก็บรักษาและส่งเสริมความต้านทานโรค หลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยหอมทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของกล้วย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มเซลลูโลสจากสิ่งที่เหลือใช้ทางการเกษตรผสานแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อความต้านทานโรค ดำเนินการทดลองโดยสกัดผงเซลลูโลสจากพืช 5 ชนิด แล้วนำมาผสมกับกลีเซอรอล ได้สารละลายคาร์บอกซึเมทิลเซลลูโลสพร้อมนำไปทำการเคลือบ จากนั้นผสมฟิล์มเซลลูโลสกับแบคทีเรียที่มีประโยชน์ สารพันธุ์ SP-TU3 และ SP-TU เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วย ทั้งนี้ จากการสกัดฟิล์มเซลลูโลสจากพืชทั้ง 5 ชนิด พบว่าหญ้าขนและผักตบชวาให้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ ของผงเซลลูโลสมากที่สุด ตามลำดับ จากการทดลอง พบว่าฟิล์มเซลลูโลสที่ผสมแบคทีเรียที่มีประโยชน์สายพันธุ์ SP-TU3 มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตกล้วยและส่งเสริมความต้านทานโรคหลังการเก็บเกี่ยว โดยสามารถเก็บรักษาผลผลิตกล้วยได้นานถึง 10 วัน