การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลที่ขึ้นรูปโดยใช้สารไคโตซานจากเปลือกกุ้งและสารสกัดจากกากกาแฟเพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา เอี่ยมประสิทธิ์, ณัฐวดี เอี่ยมสอาด, ภูชิต เรือนปานแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาโลกร้อนส่วนหนึ่งมาจากขยะที่เกิดจากอาหาร ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำขยะจากเปลือกกุ้งมาทำให้เกิดประโยชน์เพื่อลดปัญหาโลกร้อน และกาแฟเป็นที่นิยมกันมากและเหลือกากกาแฟที่ไม่สามารถนำไปสร้างประโยชน์ได้อีก ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้นำเปลือกกุ้งไปสกัดเพื่อเอาไคโตซานและนำกากกาแฟไปสกัดด้วยเอทานอลดดยเลือกสารโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นสารในกลุ่มฟีนอลที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ นำไปทำแผ่นปิดแผลสำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค เช่น Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียที่มีผลเพียงเล็กน้อยต่อร่างกายมนุษย์หรือแทบจะไม่มีผลเลย แต่หากเชื้อเข้าสู่ร่างกายในระดับลึก วัตถุประสงค์ในการทำโครงงานนี้คือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากกากกาแฟที่มีผลต่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียสแตฟีโลค็อกคัส ออเรียส(Staphylococcus aureus) โดยทำการศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำแผ่นปิดแผล