การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นรองรองเท้าสําหรับคนเท้าแบนในระดับความโค้งที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ ไขสะอาด, ชนิกานต์ วีรกิโกศล, ปารวีร์ สวาทห้อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี หฤทัยชื่น, กนกพร วิลัยศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเท้าของบุคคลบางกลุ่มมีลักษณะเท้าแบน ไม่มีส่วนเว้าตรงกลางเท้าทําให้เท้าเรียบติดไปกับพื้น เมื่อสวมใส่รองเท้าปกติทั่วไปในระยะเวลาหนึ่งจะเกิดอาการเจ็บฝ่าเท้า ส้นเท้าและตึงน่องจึงมีสินค้าอย่างพื้นรองรองเท้าสําหรับคนเท้าแบนออกมาจําหน่ายโดยมีระดับความโค้งของอุ้งเท้าแตกต่างกันทางคณะผู้จัดทําจึง สนใจว่าระดับความโค้งของอุ้งเท้าที่แตกต่างกันของแผ่นรองรองเท้ามีผลต่อการลดอาการบาดเจ็บของฝ่าเท้าหรือไม่โดยคณะผู้จัดทำได้เลือกระดับความสูงในการยกระดับอุ้งเท้าที่ 25 , 27 และ 29 มิลลิเมตรเพราะใกล้กับระดับมาตรฐานและได้ทดสอบคุณภาพของแผ่นรองรองเท้าด้วยเครื่อง Zebris FDM ซึ่งทราบค่าแรงกดสูงสุดของเท้า ความยาวในการก้าวเท้า 1 ก้าว เวลาในการก้าวเท้า 1 ก้าว อัตราในการก้าวเท้าต่อนาที ความเร็วขณะเดินในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะที่เท้าเอียงออกจากแกนกลางขณะเดินและความสมดุลในการยืนและทดสอบ drop test เพื่อพิจารณาแรงที่กระทำต่อเท้าโดยใช้กฎอนุรักษ์พลังงาน