การศึกษาประสิทธิภาพของเฝือกอ่อนจากพลาสติกชีวภาพแป้งข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวรรณ กาญจนภิญพงศ์, ศิรัญญา ฉิมพวัน, พรสินี เชียงกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช เขียวอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาเฝือกจากพลาสติกชีวภาพแป้งข้าวโพด เพื่อให้มีคุณสมบัติเทียบเคียงตามต้องการ คือ คุณสมบัติกันน้ำ แข็งแรง น้ำหนักเบา และย่อยสลายได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม