แอพพลิเคชั่นจองอาหารในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศวิชญ์ พิภพภิญโญ, ธนดล ชินธนากร, ลีนภัทร เกียรติสกุลทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรณี สุภีรัตน์, นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันแอพพลิเคชั่นสามารถอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาที่รีบเร่งหรือเวลาที่เหนื่อยล้าในการเดินทางไปซื้ออาหาร เนื่องจากโรงอาหารในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะสร้างแอพพลิเคชั่นจองอาหาร เพื่อช่วยลดความแออัดของแถวที่ซื้ออาหารในแต่ละร้าน ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยได้พบว่าในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน ในตอนกลางวันของทุกวันนักเรียนมีปัญหาความแออัดมากระหว่างการต่อแถวซื้ออาหาร ซึ่งทำให้เสียเวลาพักกลางวันอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นช่วงที่ผ่านมานี้ได้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการเว้นระยะห่างในการต่อแถวซื้ออาหาร ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้น กลุ่มผู้วิจัยจึงมีความสนใจทำเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นจองอาหารในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อลดปัญหาในการต่อแถวซื้ออาหารให้มีการเว้นระยะห่างที่มากขึ้นและปัญหาการแออัดระหว่างต่อแถวซื้ออาหาร

จากงานวิจัยของ นายยงยุทธ ทองชัย (2559)เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี กรณีศึกษา การจองคิวร้านอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น” โดยจุดประสงค์ของงานวิจัยคือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่การยอมรับเทคโนโลยีกรณีศึกษาการจองคิวร้านอาหาร ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นโดยใช้ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน(TAM)และแบบจำลองของ DeLone and Mclean (Information System SuccessModel: IS Success Model) โดยการวัดปัจจัยเชิงสำรวจจากแบบสอบถาม ผลจากการศึกษาหลังจากทำการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อการยอมรับการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นจองคิวร้านอาหารได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้การใช้งานซึ่งสามารถอธิบายจากการใช้งานจริง ส่วนปัจจัยที่ส่งผลทางอ้อมได้แก่ คุณภาพของข้อมูลและคุณภาพของระบบ และจากงานวิจัยของสุภาวดี ปิ่นเจริญ (2558)เรื่อง “การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”วัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบทดสอบที่แต่ละข้อใช้ตัวแปรที่แตกต่างกันและประเมินจากการสอดคล้องกับนิยามที่กำหนด ผลการศึกษาข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมเห็นด้วยมากกับการการยอมรับ เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังจากการใช้งานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่าน โมบายล์แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่มี รูปแบบดีไซน์ สีสันสวยงามทำให้ท่านตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น การออกแบบระบบการใช้งานของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น มีรูปแบบการใช้งานสำหรับนักเรียน และการใช้งานสำหรับแม่ค้า โดยเขียนโปรแกรมในแอพพลิเคชั่นบน IOS (X-code) และเขียนโปรแกรมในแอพพลิเคชั่นบน Android (MIT App Inventor) มีการสร้างและทดสอบในช่วงเดือนกันยายน ถึง มกราคม 2563