การทดสอบคุณสมบัติการขึ้นเป็นแผ่นฟีล์มจากคาร์บอกซีเมทิลเซลูโลสจากมะม่วง 3ชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรชนก แสนสี, ยลธิดา หุ่นพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนประสบปัญหามีขยะจากพลาสติกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพลาสติกใช้เวลานานหลาย

ปีในการย่อยสลาย ผู้คนจึงแก้ปัญหาด้วยการเผาทิ้ง จึงทำให้โลกประสบปัญหาภาวะโลกร้อน กลุ่มผู้จัดทำจึงมี

แนวคิดที่จะสร้างแผ่นพลาสติกหรือแผ่นฟิล์ม จากธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้ขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มผู้จัดทำได้

สนใจเปลือกมะม่วง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้และพบเป็นจำนวนมากตามบ้านเรือน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งมะม่วง

นั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ ทางผู้จัดทำจึงอยากทดลองและศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์คาร์บอกซิเมทิล

เซลลูโลสหรือซีเอ็มซีจากเปลือกมะม่วง และศึกษาว่าเปลือกมะม่วงชนิดใดสามารถขึ้นแผ่นฟิล์มได้ดีที่สุด โดย

จะใช้เปลือกมะม่วงจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงเขียวเสวย และมะม่วงโชคอนันต์มาใช้ใน

การศึกษาและทดลอง