การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพวัสดุจีโอพอลิเมอร์โฟมจากเถ้าแกลบร่วมกับแบคทีเรีย Bacillus pseudofirmus สำหรับเสริมคุณสมบัติการซ่อมแซมตัวเอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร หุ่นแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์