การศึกษาประสิทธิภาพ ของสารสกัดไกลโคไซเลตจากผลกระเจี๊ยบเขียว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งในการทำคุกกี้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อลิน ธนเจริญภัทระ, พิชญ์สินี ศิลปสมศักดิ์, กีรติกา ศรีวราพิทักษ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนาภรณ์ เบ็ญมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์