การศึกษาประสิทธิภาพกระดาษกาบกล้วยดูดซับเอทิลีนโดยมีถ่านกัมมันต์ที่ถูกกระตุ้นด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เพื่อป้องกันการซีดจางของสีดอกกล้วยไม้สำหรับการส่งออก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิพิมล สูญราช, ศุภนิดา ธรรมสังวาลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพดูดซับเอทิลีนจากดอกกล้วยไม้ ด้วยกระดาษกาบกล้วยโดยมีถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกตาลที่ถูกกระตุ้นด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่มีอัตราส่วนต่างกัน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้ค่าสี (l*a*b*) ของกลีบดอกกล้วยไม้และอายุดอกกล้วยไม้เฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งทำการทดลองโดยการสกัดเซลลูโลสจากกาบกล้วยเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษ และเตรียมถ่านกัมมันต์ด้วยเปลือกลูกตาลที่ถูกกระตุ้นด้วยวิธีแช่สารเคมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นเตรียมกระดาษดูดซับในอัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ที่แตกต่างกันต่อน้ำหนักเยื่อกระดาษ แล้วนำไปทดสอบกับดอกกล้วยไม้โดยเปรียบเทียบ ค่าสี (l*a*b*) ของกลีบด้วยกล้วยไม้ ก่อนและหลังใช้กระดาษดูดซับ ซึ่งเมื่อสามารถดูดซับเอทิลีน จนทำให้ค่าสีของกลีบดอกกล้วยไม้ที่เปลี่ยนไปไม่เกินร้อยละ 30 ของต้นกล้วยไม้ในระดับ 3 ได้ จะสามารถนำผลงานไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาการส่งออกสินค้ากล้วยไม้ได้ในอนาคต