การศึกษาประสิทธิภาพของสารอัลลิซินที่อยู่ในกระเทียมสายพันธ์ุจีนในรูปแบบของแคปซูล เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อซัลโมเนลลาในต้นอ่อนทานตะวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิริญา โฉมยา, ธัญรดา มณีรัตนาพร, ศศิภา สันตะวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริตา วรรณะศิลปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสกัดสารอัลลิซินจากกระเทียมนำมายับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อซัลโมเนลลา (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารอัลลิซินจากกระเทียมในรูปแบบแคปซูล (3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารอัลลิซินจากกระเทียมในรูปแบบแคปซูล ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อซัลโมเนลลาในต้นอ่อนทานตะวัน ผลการศึกษางานวิจัยพบว่าสารอัลลิซินจากกระเทียมในรูปแบบแคปซูลสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อซัลโมเนลลาที่อยู่ในต้นอ่อนทานตะวันได้