อุปกรณ์ให้สัญญาณรถโดยสารประจำทางแก่ผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสนันท์ ศรีบุญเลี้ยง, วรรษชล รุจิรดำรงค์ชัย, กำพล หมั่นอารี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิทัศน์ อักษร, พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีผู้พิการทางสายตาได้เพิ่มขึ้นในทุกๆปี และในบางครั้งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ รถโดยสารประจำทางในการเดินทางอาจจะทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา เนื่องจากผู้พิการทางสายตา ไม่สามารถขับรถเองได้ ปัญหาที่พบสำหรับผู้พิการบางกลุ่มคือไม่รู้สายรถโดยสารประจำทางที่เข้ามาจอดที่ จุดจอดรับผู้โดยสารทำให้ต้องถามผู้คนบริเวณนั้น ๆ บ่อยครั้งเกี่ยวกับรถที่จอดอยู่นั้นคือสายอะไร และถ้าหาก ในบริเวณไม่มีผู้คนอยู่ก็จะทำให้การเดินทางของผู้พิการทางสายตานั้นลำบากขึ้น จึงได้มีการคิดค้นอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า อุปกรณ์ให้สัญญาณรถโดยสารประจำทางแก่ผู้พิการทางสายตา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตาโดยที่อุปกรณ์นี้จะส่งสัญญาณแจ้งให้ผู้พิการทราบว่ารถโดยสารประจำทางสายที่ต้องไปได้มาถึงแล้ว และจะแจ้งให้ให้คนขับรถโดยสารประจำทางทราบด้วยว่ามีผู้พิการต้องการขึ้นรถสายนี้ ผู้พิการทางสายตาสามารถเลือกสายของรถโดยสารประจำทางที่ต้องการจะขึ้นได้โดยตนเองผ่านอักษรเบรลล์ มีการนำโปรแกรม Arduino มาเขียนโปรแกรมเพื่อเป็นสัญญาณไฟแจ้งให้คนขับได้ทราบ โดยมีจุดเด่นคือ จะเกิดเสียงเตือนเมื่อ รถโดยสารประจำทางที่ผู้พิการต้องการจะขึ้นมาจอดเทียบท่า และผู้พิการสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทาง ได้ด้วยตนเอง โดยมีวิธีการดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1. การวางแผน ออกแบบและการเตรียมการ 2. ขั้นตอนดำเนินการประดิษฐ์ และ 3. ขั้นตอนการประเมินผลการใช้งานอุปกรณ์ ซึ่งผลใช้งานอุปกรณ์ ผลการทดสอบพบว่า อุปกรณ์สามารถให้สัญญาณรถโดยสารประจำทางแก่ผู้พิการทางสายตาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ร้อยละ 96.5 โดยผู้พิการทางสายตาสามารถเลือกสายรถโดยสารประจำทางที่ต้องการได้ผ่านการสัมผัสอักษรเบรลล์ อุปกรณ์นี้สามารถแจ้งเตือนผู้พิการว่ารถโดยสารประจำทางที่ต้องการได้มาถึงจุดจอดรับแล้วผ่านเสียงสัญญาณประจำสายและยังสามารถแจ้งเตือนคนขับรถโดยสารได้ผ่านสัญญาณไฟตามสายต่าง ๆ รวมไปถึงผู้พิการสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางได้ด้วยตนเองหลังจากได้รับเสียงสัญญาณ