การศึกษาการยับยั้งปรากฎการณ์สาหร่ายสะพรั่งในแหล่งน้ำด้วยสารประกอบฟีนอลจากเปลือกผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรภัทร ฉิมเอี่ยม, เทพวรรณ์ รักผกาวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาจรีย์ ธิราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์