การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กันกระแทกจากทางปาล์มน้ำมันผสมน้ำยางธรรมชาติเพื่อการขนส่งผลิตประเภทแก้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา คงภักดี, จุฬาลักษณ์ เสดร่าหมาน, ปรียาภัทร สุวรรณวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ ธรรมทักษ์, วาทินี เสล่ราษฎร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยของทางปาล์มน้ำมันในการทำเป็นบรรจุภัณฑ์กันกระแทกสำหรับผลิตภัณฑ์ไวน์ ซึ่งได้ศึกษาและพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือการสร้างวัสดุกันกระแทกในงานบรรจุภัณฑ์ด้วยการขึ้นรูปเป็นรูปทรงกระบอก ทรงสามเหลี่ยม และทรงสี่เหลี่ยม โดยใช้ตัวประสานจากธรรมชาติคือ แป้งสาลี และน้ำยางพารา ทำการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการหาความพึงพอใจต่อรูปแบบและการใช้งานบรรจุภัณฑ์กันกระแทก