การดูดซับไอออนในน้ำที่ผ่านการซักล้างด้วยซีโอไลต์สังเคราะห์จากชานอ้อย นำไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิ์สิทธิ์ จงรักษ์, ปิยธิดา ชุมทอง, กรรณิกา เกื้อกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพัฒน์ ขวัญนิมิตร, วาทินี เสล่ราษฎร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การดูดซับไอออนในน ้าที่ผ่านการซักล้างด้วยซีโอไลต์สังเคราะห์จากชานอ้อย น้าไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเพิ่ม

อัตราการเจริญเติบโตของพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ศึกษาเพื่อศึกษา

ปริมาณของซีโอไลต์ที่เหมาะสมในการดูดซับไอออนในน ้าที่ผ่านการซักล้างซึ่งมีฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบหลัก เป็น

สาเหตุของการเกิดน ้าเสีย และน้าซีโอไลต์ที่ผ่านการดูดซับไอออนผสมกับดินเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืช