การเก็บลายนิ้วมือ แฝงด้วยฟิล์มพลาสติกโดยใช้วิธีปัดผงฝุ่นและวิธีรมควัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพร ทวีสุข, อนัญญา หลีล้วน, ชนิตา ฉิมธง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สวิชญา เหลาโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลายนิ้วมือเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญมากอย่างหนึ่งเมื่อเกิดคดีอาชญากรรมต่างๆ เนื่องจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลจะไม่ซ้ำกันและไม่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต การเก็บลายนิ้วแฝงจะมีความชัดและระยะเวลาคงอยู่ของลายนิ้วมือต่างกันไป งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความชัดและระยะเวลาคงอยู่ของลายนิ้วมือแฝงบนฟิล์มพลาสติกโดยใช้วิธีรมควันด้วย Ethyl Cyanoacrylate แล้วนำไปปัดผงฝุ่นและทำการถ่ายรูปรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้ด้วยกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จากนั้นภาพถ่ายจะถูกนำไปขยายต่อ ระบบ AFIS และนับจำนวนจุดลักษณะสำคัญพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจลายนิ้วมือแฝง ผู้วิจัยคาดว่าแผ่นฟิล์มพลาสติกสามารถเก็บลายนิ้วได้นานและมีความคมชัด