การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยการประยุกต์ใช้ Robotic technology ร่วมกับสารสกัดจากกากเหลือใช้ในกระบวนการหีบเมล็ดกัญชงและสมุนไพรในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลลักษณ์ โพธิการ, ภัทรนันท์ อดุลย์ประสาทพร, จิตตานันท์ สมคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุศรา ปาระมี, ว่าน วิริยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหิดซึ่งเป็นโรคติดต่อที่พบมากเป็นอันดับต้นๆในเรือนจำ เนื่องจากสามารถติดต่อด้วยการสัมผัสโดยตรงกับร่างกายมนุษย์ ผ่านทางเสื้อผ้าและเครื่องนอนที่ไม่สะอาด ดังนั้นการรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในเรือนจำที่มีผู้คนจำนวนมากอาศัยอยู่ร่วมกันและขาดสุขอนามัยที่ดี ปัจจุบันปัญหาโรคติดต่อภายในเรือนจำยังถูกละเลย อีกทั้งยังมีการใช้สารเคมีในการฉีดพ่นเพื่อฆ่าไรหิดซึ่งมีผลเสียต่อร่างกาย เป็นอันตรายต่อผู้สัมผัส ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และการปรับสภาพแวดล้อมในเรือนจำด้วยวิธีดั้งเดิมซึ่งมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน ผู้พัฒนาจึงมีเป้าหมายโดยนำสารสกัดจากกากกัญชงเหลือทิ้งร่วมกับพืชในท้องถิ่น มาผลิตเป็นน้ำยาสำหรับฉีดพ่นที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันตัวหิดภายในเรือนจำ โดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Robotic Technology เพื่อลดการสัมผัส และเพื่อความปลอดภัยในการปรับสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพ