การพัฒนาฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพย่อยสลายได้ จากแป้งมันสำปะหลังและกากมะพร้าวเพื่อประยุกต์ใช้เป็นถุงเพาะชำต้นมะเขือเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชกร นามนวด, กฤตพร ประจันตะเสน, นายกุลกิตติ์ ลาภโนนเขวา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ทีน้อย, อาริศรา อรรคษร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้พลาสติกโภคภัณฑ์ในการเพาะชำต้นกล้าในถุงหรือกระถางพลาสติกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพลาสติกเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติจึงส่งผลให้ปริมาณพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เมื่อต้นกล้าเจริญเติบโตจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายต้นกล้าออกจากถุงหรือกระถางเพาะชำเพื่อที่จะลงแปลงปลูกนั้น เป็นขั้นตอนที่อาจทำให้รากต้นไม้ได้รับความเสียหายส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ด้วยเหตุนั้นพลาสติกที่ผลิตจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจึงเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น ในโครงงานนี้จะมีการนำพอลิเมอร์จากธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาพัฒนาเป็นแผ่นฟิล์มคอมโพสิตจากแป้งมันฝรั่งและกากเมล็ดทานตะวันด้วยเทคนิคการขึ้นรูปสารละลายโดยเทอร์โมพลาสติกคอมโพสิตสามารถเตรียมโดยใช้พลาสติกไซเซอร์ผสมกลีเซอรอล-ยูเรียและน้ำเป็นตัวทำละลาย