การเพิ่มผลผลิตของเห็ดหลินจือ ด้วยการใช้แบคทีเรีย Bacillus sp. ที่แยกได้จากก้อนเชื้อเห็ดหูหนูเก่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิศเจริญ สาคร, ศศิพิชญ์ สมใจ, พีศกรณ์ ครองศิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาศักดิ์ กองโกย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.) ถูกใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์ เนื่องจากมีสารสำคัญ เช่น สารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต สเตอรอยด์ ไตรเทอร์ปินอยด์ชนิดขม ที่ใช้ในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย, ลดพิษที่มีต่อตับ, ลดไขมันในเส้นเลือด และอื่นๆ แต่ในปัจจุบันไม่สามารถผลิตเห็ดหลินจือได้เพียงพอต่อความต้องการ โดยงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแบคทีเรียตระกูล Bacillus ที่คัดแยกได้จากก้อนเชื้อเห็ดเก่า มีคุณสมบัติส่งเสริมการเจริญของเห็ด ได้หลายชนิด (mushroom growth promoting bacteria: MGPB) แต่การศึกษาในเห็ดหลินจือยังมีอยู่อย่างจำกัด งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อ คัดแยกแบคทีเรีย Bacillus sp. จากก้อนเชื้อเห็ดเก่า และทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์แขวนลอยแบคทีเรียที่คัดแยกได้ต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสาร Beta-D glucan, Triterpenoids และ Ganodosterone ของเห็ดหลินจือ โดยมีวิธีการทดลอง 3 ขั้นตอนคือ 1. คัดแยกแบคทีเรียจากก้อนเชื้อเห็ดเก่าด้วยด้วยทำ serial dilution และ spread plate และนำโคโลนีมาตรวจสอบว่าเป็น Bacillus sp. ด้วยการย้อมแกรมและศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 2. คัดเลือกแบคทีเรีย Bacillus ที่มีคุณสมบัติไม่ยับยั้งการเจริญของเชื้อเห็ดหลินจือด้วยวิธี dual culture 3. ทดสอบประสิทธิภาพของสารแขวนลอยแบคทีเรีย (bacterial suspension) ต่อผลผลิตของเห็ดหลินจือด้วยการฉีดพ่นลงบนก้อนเชื้อเห็ดหลินจือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ใช้น้ำกลั่น โดยวัดจากการชั่งน้ำหนักแห้งและน้ำหนักสด และส่งตรวจวิเคราะห์สาร Beta-D glucan , Triterpenoids และ Ganodosterone ซึ่งผลวิจัยที่ได้จะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ของเห็ดหลินจือด้วยวิธีชีวภาพ ลดต้นทุนและความเสี่ยงของการใช้สารเคมี หรือสารเร่งการเจริญของเห็ดที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค